Jdi na obsah Jdi na menu
 


FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

27. 12. 2006

FISKÁLNÍ POLITIKA STÁTU

 

1.                   Základní daňové pojmy (daň, poplatník, plátce, správce daně, …)

2.                   Členění daní

3.                   Soustava daní v ČR

4.                   Charakteristika jednotlivých druhů daní (předmět, zdaňovací období, placení, …)

5.                   Sociální a zdravotní pojištění (význam a charakteristika, pojištěnci, plátce, vyměřovací základy, placení, …) 

 

1. Základní daňové pojmy (daň, poplatník, plátce, správce daně, …)

 

Daň = zákonem stanovená, zpravidla se opakující platba FO nebo PO do státního rozpočtu (ústředního nebo rozpočtu obcí)

 

Poplatník daně = FO nebo PO, která je povinna podle právního předpisu platit daň (nese daňové břemeno)

 

Plátce = FO nebo PO, která je pod vlastní majetkovou odpovědností povinna daň vypočítat, vybrat a odvést  do státního rozpočtu prostřednictvím finančnímu úřadu, daň vybírá od poplatníka

 

Správce daně = finanční orgán, který má právo vyměřovat, vybírat a vymáhat daň (finanční úřad, celní úřad)

 

Zdaňovací období = období, za které se daň vypočítává nebo platí (měsíční, čtvrtletní, roční)

 

Předmět daně = finanční hodnota na jejímž základě je uložena poplatníkovi daňová povinnost

 

Sazba daně = určení výše daně za zdaňovací období v procentech

 

Daňové přiznání = dokument, ve kterém musí plátce uvést všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně a tento výpočet předložit finančnímu úřadu v termínu dle daňových zákonů

 

2. Členění daní

 

Soustava daní

 

1. přímé daně - mají vazbu na tvorbu hodnot a zisku FO a PO 

 

a) daň z příjmu FO a PO

b) majetkové daně (z nemovitostí, dědická, darovací, z převodu nemovitosti, silniční)

 

2. nepřímé daně - platby, jež jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků a služeb, je placena konečnými spotřebitelem v ceně výrobků a služeb           

 

a) DPH

b) spotřební daně (z benzinu, lihu, piva, vína, kuřiva)

 

3. Soustava daní v ČR

 

Zásady daňové soustavy

 

1. působit na všechny podnikové subjekty stejně bez ohledu na vlastnictví a formu podnikání

2. výše daně musí být v souladu s možnostmi

3. daň musí být srozumitelná, aby každý podnikatel byl schopen běžně situace řešit

4. daň musí být vymahatelná, souvisí s kvalitou právního systému

5. daň by se měla přizpůsobovat daňovým soustavám Evropské Unie

 

Státní rozpočet = plánovaná a výsledná bilance příjmů a výdajů státu jako celku

 

Ø      Příjmy      - řádné: daně, dávky, poplatky, clo, výnosy státních podniků, úroky ze státních půjček

- mimořádné: příjmy z prodeje CP emitovaných státem, příjmy z prodeje státních podniků

 

Ø      Výdaje      - řádné: platy státních zaměstnanců, dotace do rozpočtu obcí, uzákoněné sociální programy

- mimořádné: nákupy a investice, půjčky, dotace

4. Charakteristika jednotlivých druhů daní (předmět, zdaňovací období, placení, …)

 

1. DAŇ Z PŘÍJMŮ

 

- nejdůležitější daň české daňové soustavy, rozděluje se na daň fyzických osob a daň právnických osob

- je to přímá daň, tj. mají vazbu na tvorbu hodnot a zisku FO a PO

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

 

§ 2 – poplatníci – FO bez ohledu na věk pokud měli příjmy podléhající dani, dělí se do 2 skupin:

 

a)      daňoví rezidenti = poplatníci s neomezenou daň. povinností, mají v ČR trvalé bydliště (min. 183 dní v roce), zdaňují se příjmy ze zdrojů v ČR i zahraničí

 

b)      daňoví nerezidenti = poplatníci s omezenou daň. povinností, nemají v ČR trvalé bydliště (méně než 183 dní v roce), zdaňují se příjmy ze zdrojů v ČR

 

§ 3 – předmět – skupiny příjmů: - příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)

                                                            - příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)

                                                            - příjmy z kapitálového majetku (§ 8)

                                                            - příjmy z pronájmu (§ 9)

                                                            - ostatní příjmy (§ 10)

 

- předmětem daně nejsou úvěry, půjčky, dary a dědictví pokud je obdarovaným nepodnikatel

 

§ 4 – příjmy osvobozené od daně – jsou předmětem daně, ale z důvodu osvobození se nezdaňují, jedná se většinou o:            - příjmy z prodeje nemovitostí

                        - příjmy z prodeje movitých věcí

                        - přijaté dotace

                        - příjem z prodeje majetku získané v restituci

                        - přijaté náhrady

                        - prodej cenných papírů

                        - příjmy nabyté z různého sociálního plnění

                        - příjmy z provozu malých elektráren

                        - ceny ze soutěží nepřevyšující 10 000 Kč

                        - stipendia, odměny dárcům krve

 

§ 5 – základ daně – částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaň. období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není v § 6 - § 10 uvedeno jinak

 

- základ daně je vždy kladné číslo, jinak se jedná o daňovou ztrátu

 

§ 15 – nezdanitelné částky – částky snižující základ daně (ročně 38 040 Kč u poplatníka, 23 520 Kč na vyživované dítě a 21 720 Kč na manželku aj.)

 

§ 16 – sazba daně – výpočet ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a odčitatelné položky podle tabulky

 

§ 38a – zálohy – při výpočtu se vychází z poslední známé daňové povinnosti, platí se v průběhu zálohového období

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

 

§ 17 – poplatníci – osoby jenž nejsou FO, jsou to poplatníci se sídlem v ČR a mají daň. povinnost vztahující se na příjmy z ČR i ze zahraničí, poplatníkům se sídlem mimo ČR se daní jen příjmy ze zdrojů ČR, ČNB je od daně osvobozena

 

§ 17a – zdaňovací období – kalendářní a hospodářský rok

 

§ 18 – předmět – příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, předmětem daně nejsou příjmy získané nabytím akcií, zděděním nebo darováním nemovitosti či movité věci, dále dotace a podpory a příjmy ze státního majetku

 

§ 20 – základ daně a položky snižující základ daně – je tvořen rozdílem mezi příjmy a výdaji nebo rozdílem mezi výnosy a náklady (HV), k základu daně se přičtou připočitatelné položky a odečtou odčitatelné položky a vyjde daňový HV

 

§ 21 – sazba daně – 31 %, před výpočtem zaokrouhlujeme základ daně na celé tisícikoruny dolů

 

2. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

 

- rozděluje se na daň z pozemků a daň ze staveb

 

DAŇ Z POZEMKŮ

 

§ 2 – předmět daně – pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí, nejsou to pozemky zastavěné stavbami, lesní pozemky, vodní plochy s výjimkou rybníků a pozemky určené pro obranu státu

 

§ 3 – poplatníci – vlastník pozemku, nájemce u pronajatých pozemků nebo uživatel v případě, že vlastník pozemku není znám

 

§ 4 – osvobození od daně            pozemky ve vlastnictví státu

                                                pozemky užívané diplomatickými zástupci

                                                pozemky spravované Pozemkovým fondem

                                                pozemky tvořící 1 celek se stavbou (školy, muzea, nemocnice, kostely apod.)

                                                hřbitovy, remízky, háje a parky

                                                pozemky pro veřejnou dopravu

 

§ 5 – základ daně -

 

a) u orné půdy - cena zjištěná podle vzorce (skutečná výměra pozemku v m2 * průměrná cena za 1 m2)

b) u hospodářského lesa a rybníků – cena dle platných předpisů nebo cena podle vzorce (-//- * 3, 80 Kč)

c) u ost. pozemků – skutečná výměra v m2 zjištěná k 1. 1. zdaňovacího období

 

§ 6 – sazba daně – sazba daně dle § 6 * koeficient podle počtu obyvatel v obci při posledním sčítání lidu, je odlišná pro každý pozemek

 

DAŇ ZE STAVEB

 

§ 7 – předmět daně – stavby na území ČR na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a jsou zapsány v katastru nemovitostí

 

§ 15 – placení daně – daň z nemovitostí je splatná u poplatníků provozující zemědělskou výrobu a chov ryb ve 2 stejných splátkách (do 31. 8. a do 30. 11.), u ostatních poplatníků ve 4 splátkách

 

3. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 

 

 

DAŇ DĚDICKÁ

 

§ 2 – poplatník – dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu

 

§ 3 – předmět daně – věci movité, nemovité, CP, peněžní prostředky, pohledávky, majetková práva a další majetkové hodnoty

 

§ 4 – základ daně – cena majetku snížená o prokázané dluhy zůstavitele, o cenu majetku osvobozeného, o náklady spojené s pohřbem a o odměnu a výdaje notáře

 

DAŇ DAROVACÍ

 

§ 5 – poplatník – nabyvatel, při darování do ciziny je jím vždy dárce

 

§ 6 – předmět daně – bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele; předmětem daně nejsou plnění či bezúplatné převody na základě zvl. předpisu, dále důchody, podpory a dotace ze SR

 

§ 7 – základ daně – cena majetku snížená: o prokázané dluhy jenž se váží k předmětu daně, o cenu majetku osvobozeného od daně darovací, o clo aj.

 

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

 

§ 8 – poplatník            převodce (prodávající)

                                    nabyvatel (při nabytí nemovitosti při konkursu, vydržení apod.)

                                    převodce i nabyvatel (jde-li o výměnu nemovitosti)

 

§ 9 – předmět daně            úplatný převod nebo převod vlastnictví k nemovitostem

bezúplatné zřízení věcného břemene

 

§ 10 – základ daně – cena zjištěná v den nabytí nemovitosti

 

§ 11 – rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí

                                    1. sk.            - příbuzní v řadě přímé a manželé

                                    2. sk            - příbuzní v řadě pobočné – sourozenci, synovci, neteře, tety, manželé dětí,                                          osoby žijící ve společné domácnosti po dobu alespoň 1 rok

                                    3. sk            - ostatní FO a PO

 

§ 18 – splatnost daně – daň vypočte správce a vyměří platebním výměrem, poplatník je povinen zaplatit daň do 30 dní ode dne doručení platebního výměru 

 

4. DAŇ SILNIČNÍ

 

§ 2 – předmět daně – všechna silniční vozidla s celkovou hmotností alespoň 12 tun s přidělenou registrační značkou a určena výlučně k přepravě nákladů

 

§ 4 – poplatníci – FO či PO, která:    je provozovatelem vozidla registrov. v ČR a je zapsána v registru

                                                            užívá vozidlo registrované v zahraničí na území ČR

                                                            jako zaměstnavatel pokud vyplácí cestovní náhrady svému z-ci

 

§ 5 – základ daně - u osobních automobilů            → zdvihový objem motoru v cm3

u ostatních automobilů → součet největších povolených hmotností na nápravy        v tunách a počet náprav u návěsů

u ostatních vozidel → největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav

 

§ 13 – zdaňovací období – kalendářní rok  

 

5. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

 

Přidaná hodnota = mzdy a zisk, rozdíl mezi VS (vstupy) a VÝ (výstupy)

 

VS (nákup materiálu, energie, služby, odpisy) → PŘID. HODNOTA (mzdy, zisk) → (prodej výrobků)

 

- je to nepřímá daň, tj. daň pro stát vybírají plátci daně, je placena konečným spotřebitelem v ceně výrobků

- daň na VS = přijatá zdanitelná plnění (odpočet daně), platí u FAP a PPD

- daň na VÝ = uskutečněná zdanitelná plnění (daňová povinnost), platí u FAV a VPD

 

§ 5 – plátci – FO či PO, jejichž obrat za nejbližší 3 po sobě jdoucí měsíce přesáhne částku 750 000 Kč

 

§ 7 – předmět daně – všechna zdanitelná plnění za úplatu včetně nepeněžních plnění v tuzemsku

 

§ 16 – sazby daně            22 % = základní sazba            - zboží (ne potraviny), nájem movitých věcí, leasing

                                    5 % = snížená sazba            - potraviny, služby, nedokončené stavby, pozemky a stavby

 

§ 25 – osvobození od daně – poštovní služby, rozhlasové a TV vysílání, finanční činnosti (úvěry, směnárenská činnost), pojišťovnictví, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, loterie, prodej podniku aj.

 

 

§ 36 – zdaňovací období -             měsíční             - plátci, kteří v minulém roce přesáhli obrat 10 mil. Kč

                                                čtvrtletní           - plátce, kteří mají obrat menší než 10 mil. Kč 

 

6. DAŇ SPOTŘEBNÍ

 

- je to nepřímá daň, tj. daň pro stát vybírají plátci daně, je placena konečným spotřebitelem v ceně výrobků

- je to selektivní daň, tj. týká se vybraných druhů výrobků (benzin, líh, pivo, víno, kuřivo)

- funkce fiskální a regulační (udržuje spotřebu na únosné míře)

 

§ 3 – plátci daně – FO či PO které v tuzemsku výrobky vyrábějí nebo kterým mají být vyvážené či dovážené výrobky propuštěny

 

§ 4 – předmět daně – výrobky vyrobené v tuzemsku nebo výrobky do tuzemska dovezené

 

§ 6 – základ daně - množství vyrobených či dovezených výrobků v měrných jednotkách

 

§ 14 – zdaňovací období a placení daně – kalendářní měsíc, pokud daň. povinnost přesáhne 10 mil. měsíčně pak se platí zálohy denně

 

5. Sociální a zdravotní pojištění (význam a charakteristika, pojištěnci, plátce, vyměřovací základy, placení, …)  

 

Sociální pojištění

 

- platí se Okresní správě sociálního zabezpečení

- obsahuje 3 části: důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění

- vrací se ve formě důchodů, podpory v nezaměstnanosti a dávek nemocenského pojištění

 

Zdravotní pojištění

 

- platí se zdravotním pojišťovnám

- vrací se ve formě příspěvků na léky, nemocničního ošetření a lékařského ošetření

 

Placení (%-ní sazby z vyměřovacího základu)

 

- platí ZP:            zaměstnanec 4,5 %                   - platí SP:            zaměstnanec 8 %

                        organizace 9 %                                                             organizace 26 %

                        OSVČ 13,5 %                                                 OSVČ 34 %

 

 

SOUVISEJÍCÍ POJMY

 

Daňová přiznání

 

Daň z příjmů – předkládáme do 31. března nebo do 30. června (auditové společnosti, daň. poradce), má růžovou barvu

                 

Daň z nemovitostí – předkládáme do 31. 1. zdaňovacího období

 

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí – předkládáme do 30 dnů ode dne nabytí jednotlivé složky

 

Daň silniční – předkládáme do 31. 1. následujícího kalendářního roku

 

Daň z přidané hodnoty – předkládáme do 25 dní po skončení zdaňovacího období, má zelenou barvu

 

Daň spotřební – předkládáme 25. dne měsíce následujícího po měsíce, ve kterém vznikla daňová povinnost; předkládá se za každý druh daně na samostatném formuláři 

 

Státní rozpočet na rok 2003

 

Příjmy     = 684 mld.                                                                       Příjmy:                nejvíce se vybírají z DPH, pak spotřební daně,

Výdaje   = 795 mld.                                                                                       DZP PO, DZP FO, clo a pojistné soc. zabez.

Deficit    = 111 mld.        - deficitní rozpočet

                                                                                                             Výdaje:                nejvíce se utratí na sociální dávky a investice