Jdi na obsah Jdi na menu
 


MANAGEMENT II.

27. 12. 2006

MANAGEMENT II.

 

1.                   Charakteristika a členění managementu

2.                   Výrobní management (činitelé úspěšné moderní výroby, zhromadňování výroby, automatizace, …)

3.                   Management pracovních sil (řízení lidských zdrojů, mezilidské vztahy a jejich složky, plánování, výběr a přijímaní pracovních sil, …)

4.                   Situační management

5.                   Krizový management, reingenering 

6.                   Manažerská hierarchie a manažerské dovednosti  

 

1. Charakteristika a členění managementu

 

Management

 

  • proces plánování, organizování a řízení, kontroly a užití všech dostupných zdrojů k dosažení stanovených cílů podniku

 

  • kombinace vědeckých poznatků a praktických zkušeností (poznatky z ekonomiky, matematiky, psychologie, sociologie), které se aplikují do funkčních metod a postupů

 

  • samostatný vědní obor a studijní disciplína

 

Vývoj managementu

 

- vývoj je plynulý, jednotlivé etapy na sebe navazují

- 3 světová managerská centra – USA, Evropa (EU), Japonsko (Asie)

 

1. etapa - klasický (vědecký) management, poč. 20 stol., psychologicko-sociální přístupy

           

W. Taylor → stanovil časový interval pro výrobu, zavedl úkolovou mzdu, specializace v řízení

T. Baťa → baťovské ceny, důraz na kvalitu, zavedl vnitropodnikové UCE

H. Fayol, M. Weber, E. Mayo, H. Ford

 

2. etapa - management 30. – 70. let 20. stol., procesní-systémové-matematické-empirické přístupy

 

3. etapa - soudobý management, 80. léta 20. stol. – současnost, globalizace světa-globalizace managementu                 (vyšší kvalifikace, využití VYT, řešení problémů)

 

Funkce managementu

 

            plánování    organizování   komunikace              - celý proces managementu dělíme do 4

                                                                                    základních funkcí:

 

               práce                                                                                              - plánování

zdroje     půda                                                      cíle                          - organizování

              kapitál                                                                                   - řízení

                                                                                                          - kontrola

           

řízení            motivování      kontrola                 - součástí funkcí je komunikace a rozhodování

 

Členění managementu

 

a) výrobní management                                    c) situační management

b) management pracovních sil                           d) krizový management

 

2. Výrobní management (činitelé úspěšné moderní výroby, zhromadňování výroby, automatizace, …)

 

Podstata

 

·         každý podnik má zájem produkovat výrobky a služby co nejefektivněji (co nejvíce, nejkvalitněji a nejlevněji)

·         pro plnění této efektivity je třeba neustále zvyšovat úroveň výrobního managementu

 

Činitelé úspěšné moderní výroby

 

1. Optimální koncepce a konstrukce výrobku (jednoduchá, nejvyšší parametry, nejlevnější provedení)

2. Kvalita výrobku (spolehlivost a životnost)

3. Efektivnost výroby (nízké investice, spotřeba materiálu, času a energie)

4. Pružnost výroby (rychlost přizpůsobení se změnám požadavků zákazníků)

 

Řízení výroby = komplex koordinačních procesů, ve kterých manažer řídí práci, materiál a stroje s cílem vyrábět plynule, efektivně a s ohledem na přání zákazníka, jednotlivé kroky:

 

1. Plánování = plánuje se z jakých zdrojů bude podnik vyrábět, zda má pracovní sílu, kolik toho bude vyrábět

2. Výrobní postup = cesta výrobku mezi jednotlivými dílnami, které se podílejí na jeho výrobě

3. Časový harmonogram = čas potřebný k výrobě 1 výrobku, snaha o co nejkratší dobu

4. Dispečink = vydávání pracovních příkazů a dokumentace vedoucím a mistrům

5. Kontrola = sledování výrobního postupu v průběhu výroby, provádí ji útvar řízení jakosti

 

Výsledek výrobního procesu → zahrnuje základní funkce (plánování, organizování, řízení, kontrola). organizuje proces výroby, o vše se stará výrobní manager (rozhoduje KDE, CO a JAK bude vyrábět)

 

Zhromadňování výroby

 

= postupný přechod od kusové výroby až k hromadné → základní výrobní filozofie (mechanizace, normalizace a zavedení pásové výroby)

 

Automatizace

 

 

= pokračování mechanizace, umožní provádět výrobní operace s minimálním podílem lidské práce:

 

a)      pevná: stroj opakoval stále stejnou operaci

b)      pružná: stroj vykonává více než 1 funkci, případně se dá přeprogramovat

 

3. Management pracovních sil (řízení lidských zdrojů, mezilidské vztahy a jejich složky, plánování, výběr a přijímaní pracovních sil, …)

 

Podstata

 

·         cíl → získat, udržet a vychovat schopné pracovníky s dobrými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi

·         úkol → plánování, získávání, výběr vhodných zaměstnanců, zvyšování jejich kvalifikace, hodnocení, odměňování a propouštění

 

Jednotlivé složky managementu pracovních sil

 

a) plánování                - první krok managera, musí naplánovat kolik bude potřebovat pracovních sil

                                   - musí sestavit personální plán (u velkých firem), který obsahuje analýzu prac. míst

                                   - vypracování pracovní náplně a specifikace pracovního místa i pracovníka

 

b) získání a výběr       - získání z interních (z vl. zaměstnanců) a externích (Úřad práce, ze škol) zdrojů

                                   - výběr: dotazník, životopis, odborné a psychol. testy, rozhovor, představy o podniku

                                   - z určitého počtu zájemců si firma vybere ty nejvhodnější pracovníky

 

c) zvýšení kvalifikace - získávání určitých schopností, dovedností, ty používá zaměstnanec při své profesi

                                   - podmínky se stále mění → cizí jazyky, UCE, práce na PC

                                   - kvalifikace se provádí → univerzity, školící střediska, rekvalifikační kurzy, školení

 

d) hodnocení a            - běžné: záleží na vykonané práci, chování a charakteru osoby

     odměňování           - mimořádné: přínos pro zlepšení vztahů nebo image firmy, návrhy, zásluhy

 

e) výhody pro z-ce      - např.: penzijní připojištění, placená dovolená, prémiové platy, zaměstnanecké akcie

 

f) propouštění                        - např.: z důvodů organiz. změn, nadbytečnosti, nesplnění kvalifikačních                                          předpokladů a pracovních povinností, ze zdravotních důvodů, porušení kázně

 

Mezilidské vztahy a jejich složky

 

Vliv psychologie → spokojený a psychicky vyrovnaný pracovník (nemá rodinné ani osobní problémy) se do dobrého pracovního kolektivu těší a tím podává lepší pracovní výkony.

 

Vztahy mezi nadřízenými a podřízenými → znalost příjmení a jmen, pocit rovnocennosti, zájem o rodinné problémy a o svoji osobu, mimopracovní styk (sport).

 

4. Situační management

 

Situační management = management, který zdůrazňuje adaptaci obecných principů na skutečné potřeby vlastního podnikání

 

·         nelze na 100 % uskutečňovat základní funkce managementu

·         situace firmy i jejího okolí se neustále mění → výroba nového výrobku, noví dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, zákony a cíle podniku

 

5. Krizový management, reingenering 

 

Krizový management = řízení krizových situací, řešení nečekaných naléhavých krizových prací

 

- např.: pracovní úraz, poruchy strojů, špatná docházka do zaměstnání, změna úkolu, delší doba konání práce

 

Při vyskytnutí krizová situace:               onemocnění zaměstnanců          → absence

                                                           pracovní úraz, chyby a omyly    → únava

                                                           tlak na vedoucí a mistry            → nesprávná rozhodnutí

                                                           osobní a pracovní problémy       → ztráta uspokojení z práce

 

- předcházení krizové situace → preventivní prohlídky a opravy strojů, kvalitní BOZP, dobré ocenění

 

Reingenering = zásadní změna pohledu na organizační postupy (= cílem je zlepšení výkonu, např. cena, jakost, servis, služby)

 

·         ZÁSADNÍ = kladení otázek, které se týkají organizace – Proč? Co? Jak?

·         RADIKÁLNÍ = musíme se dostat ke kořenu věci

·         DRAMATICKÝ = při dramatické změně

·         HORIZONTÁLNÍ = několik prací je zkombinováno do jedné (postup je rychlejší, lepší jakost a kontrola)

·         VERTIKÁLNÍ = rozhoduje o něm pracovník sám, musí k tomu mít pravomoc

 

6. Manažerská hierarchie a manažerské dovednosti  

 

Manažerské vlastnosti

 

- vůdčí manažer (Leader), člověk s trvalými schopnostmi a vlastnostmi

 

o        koncepční vidění → stanovit cíle podniku, umět vidět v souvislosti, předvídat budoucí vývoj

o        organizační schopnosti → stát v čele skupiny, vybrat a přiřadit lidi, vymezit pravomoci a odpovědnost

o        schopnost motivovat a vést lidi

o        schopnost řešit problémy a překonávat překážky i neúspěchy

o        schopnost inspirace

o        schopnost vytvářet příznivé pracovní a sociální klima

 

- vrozené vlastnosti = temperament, inteligence, vcítění se do zaměstnance, získávání nových poznatků

- získané vlastnosti = schopnost vyjadřování, vhodné oblečení, vystupování, vzdělání, fyzická kondice

 

Manažerské dovednosti

 

v      lidské – schopnost pracovat s lidmi, pochopit a motivovat jednotlivce i skupiny

v      technické – schopnost využívat techniku, znalost výrobního postupu a jednotlivých útvarů

v      koncepční – schopnost integrovat a koordinovat všechny zájmy a aktivity organizace, vidět podnik jako celek

v      další – rozhodovací, komunikační apod.

Manažerská hierarchie

 

Pro vykonávání manažerské funkce jsou potřebné vlastnosti, které zřetelně odlišují manažera od ostatních odborníků.

 

Hlavní úlohou je umění využít odborníků (matematik, fyzik, statistik, účetní, psycholog, technik) na dosažení vytčených cílů.

 

- čím je v řídící hierarchii umístěn níže, tím více potřebuje odborné znalosti a naopak

 

Rozlišujeme tuto manažerskou hierarchii, tj. úrovně manažerů:

 

a) Nejnižší úroveň Manažer 1. stupně

 

  • přímí nadřízení zaměstnanců, přidělují úkoly a provádějí kontrolu a poskytují informace 2. stupni

  • jsou to mistři, vedoucí dílen, vedoucí malých prodejen, vedoucí pracovních čet a montážních skupin

 

b) Střední úroveň Manažer 2. stupně

 

  • sběr informací, schopnost jednat s lidmi a pracovat s informacemi

  • jsou to vedoucí malých závodů, vedoucí útvarů, vedoucí supermarketů apod.

 

c) Vrcholová úroveň TOP Manažer

 

  • odpovídají za úspěšný rozvoj podniku, koordinují všechny činnosti, vytvářejí hospodářskou politiku podniku

  • jsou to ředitelé, generální ředitelé a jim přímo podřízení (výrobní či ekonomický ředitel, náměstek)

 

 

SOUVISEJÍCÍ POJMY

 

Typy řídících pracovníků

 

§         byrokratický typ = vychází z příkazů nadřízeného, zlepšení práce a formu řešení nepromýšlí, pečlivá kontrola plnění příkazů

 

§         autokratický typ = využívá své pravomoci bez souhlasu ostatních, rozhoduje sám, rychlé rozhodnutí a jeho prosazení, problémy s motivováním lidí

 

§         demokratický typ = každý vysloví svůj názor, ale poslední slovo má nadřízený, vhodný u odborníků

 

§         liberální typ = konzultativní typ, uvolněná atmosféra, manažer vytváří podmínky pro nápady z-ců, názor poskytuje jen je-li dotazován